Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

חזרבו.הואהיהמטמאשערהפקודה.ודםהירוק.וחכמיםמטהרין.הואהיהמתירשערבכורבעלמוםשנשרוהניחו