Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בטהרתידיםוכשמתשלחוביתדיןוהניחואבןעלארונו.מלמדשכלהמתנדה.ומתבנדויוסוקליןאתארונו:בשעתמיתתואמרלבנו.בניחזורבךבארבעהדבריםשהייתיאומר.אמרלוולמהלאחזרתבך.אמרלואנישמעתימפיהמרובים.והםשמעומפיהמרובים.אניעמדתיבשמועתי.והםעמדובשמועתן.אבלאתהשמעתמפיהיחידומפיהמרובין.מוטבלהניחדבריהיחיד.ולאחוזבדבריהמרובין.אמרלו.אבאפקודעלילחבירך.אמרלואינימפקיד.אמרלושמאעילהמצאתבי.אמרליהלאו.מעשיךיקרבוךומעשיךירחקוך:
רבייהודהבןבבאהעידחמשהדברים.שממאניםאתהקטנות.ושמשיאיןאתהאשהעלפיעדאחד.ושנסקלתרנגולבירושליםעלשהרגאתהנפש.ועלהייןבןארבעיםיוםשנתנסךעלגבהמזבח.ועלתמידשלשחרשקרבבארבעשעות:העידרבייהושעורבינחוניאבןאלינתןאישכפרהבבלי.עלאברמןהמתשהואטמא.שרביאליעזראומרלאאמרואלאעלאברמןהחי.אמרולווהלאקלוחומרומהמןהחישהואטהור.אברהפורשממנוטמא.המתשהואטמא.אינודיןשיהיהאברהפורשממנוטמא.אמרלהםלאאמרואלאעלאברמןהחי.דבראחרמרובהטומאתהחייםמטומאתהמתים.שהחיעושהמשכבומושבמתחתיולטמאאדםולטמאבגדים.ועלגביומדףלטמאאוכליםומשקין.מהשאיןהמתמטמא:כזית