Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ארבעהאחיםשניםמהםנשואיןשתיאחיות.מתוהנשואיםלאחיות.הריאלוחולצותולאמתיבמות.ואםקדמווכנסויוציאו.רבי