Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלומטהרין.ואלומטמאין.לאנמנעולהיותעושיםטהרותאלועלגבאלו:שלשהאחים.שניםמהםנשואיםלשתיאחיותואחדמופנה