Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הנוגעבכשניחצאיזיתיםמןהנבילה.אונושאן.ובמתהנוגעבכחציזיתומאהילעלכחציזית.אונוגעבכחציזיתוכחציזיתמאהילעליו.ומאהילעלכשניחצאיזיתים.מאהילעלכחציזית.וכחציזיתמאהילעליו.רבידוסאבןהרכינסמטהר.וחכמים