Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מדרס.ועלשיריתנורארבעה.שהיואומריםשלשה.והודולו.ועלאחדלאהודולו.עלכסאשנטלושניםמחפוייו