Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בעירשלזהב.ומפריחייוניםפסוליםלעדות.ואחדמשוםרבייהושע.השרץבפיחולדה.ומהלכתעלגביככרותשלתרומה