Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

משתחשך.ורביעקיבאאומרלאיגמור.שלשהדבריםאמרולפנירביעקיבא.שניםמשוםרביאליעזר.ואחדמשוםרבייהושע