Mishnah Tractate Eduyot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

להורותכדבריביתשמאי.האשהשבאהממדינתהים.ואמרהמתבעלי.תינשא.מתבעליתתיבם.וביתהללאומריםלאשמענואלאבבאהמןהקצירבלבד.אמרולהםביתשמאיאחתהבאהמןהקציר.ואחתהבאהמןהזיתים.ואחתהבאהממדינתהים.לאדברובקציראלאבהווה.חזרוביתהלללהורותכביתשמאי.ביתשמאיאומריםתינשאותטולכתובתה.וביתהללאומריםתינשאולאתטולכתובתה.אמרולהםביתשמאיהתרתםאתהערוההחמורהלאתתירואתהממוןהקל.אמרולהםביתהללמצינושאיןהאחיםנכנסיןלנחלהעלפיהאמרולהםביתשמאיוהלאמספרכתובתהנלמודשהואכותבלה.שאםתינשאילאחרתטלימהשכתובליך,חזרוביתהלללהורותכדבריביתשמאי:מישחציועבדוחציובןחורין.עובדאת