Babylonian Talmud, Tractate Qiddushin

Babylonian Talmud

Text of the Babylonian Talmud based on the Vilna 1875 printing

גמ סמיכות דכתיב דבר אל בני ישראל וסמך בני ישראל סומכים ואין בנות ישראל סומכות תנופות דבר אל בני ישראל והניף בני ישראל מניפין ואין בנות ישראל מניפות הגשות דכתיב וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרןקמיצות דכתיב והביאה אל בני אהרן וקמץ בני אהרן ולא בנות אהרן הקטרות דכתיב והקטירו אותו בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרןהמליקות דכתיב ומלק והקטיר איתקש מליקה להקטרה הקבלות דכתיב והקריבו בני אהרן ואמר מר והקריבו זו קבלת הדם
והזאות הזאה דהיכא אי דפרה אלעזר כתוב בה אי דפנים הכהן המשיח כתוב בה אלא הזאה דבן עוף דאתיא בק"ו מבן צאן ומה בן צאן שלא קבע לו כהן לשחיטתו קבע לו כהן להזאתו בן עוף שקבע לו כהן למליקתו אינו דין שיקבע לו להזאתוחוץ ממנחת סוטה ונזירה א"ל רבי אליעזר לרבי יאשיה דדריה לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי להא שמעתתא מנין למנחת סוטה שטעונה תנופה מנלן בגופה כתיב והניף את המנחה אלא תנופה בבעלים מנלן אתיא יד יד משלמים כתיב הכא ולקח הכהן מיד האשה וכתיב התם ידיו תביאנה מה כאן כהן אף להלן כהן מה להלן בעלים אף כאן בעלים הא כיצד כהן מכניס ידו תחת יד בעלים ומניף אשכחן סוטה נזירה מנלן אתיא כף כף מסוטה
מתני כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים ר"א אומר אף החדש