Babylonian Talmud, Tractate Nazir

Babylonian Talmud

Text of the Babylonian Talmud based on the Vilna 1875 printing

הרתיע לאחוריו אינו נזיר כו' טעמא משום דהרתיע לאחוריו הא אתי לקמן הוי נזיר מני אילימא ר' טרפון מי הוי נזיר כיון דבשעתא דקא נזר לא ידע אי פלוני הוא ואי לא מי חלה עליה נזירות